#
#
#

ZASADY WYNAJMU

Jak wynająć salę? Trzy proste kroki do wykonania:

 

 

I. Zadzwoń do biura GOK (32 230 44 99 lub 503 978 654) i sprawdź dostępność terminu, którym jesteś zainteresowany.

 

 

II. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i dostarcz go podpisany do biura GOKu (forma papierowa lub elektroniczna)

 

 

III. Oddzwonimy i umówimy się na podpisanie umowy, będzie to gwarancja rezerwacji terminu.

 

Szczegółowy regulamin poniżej.

 

 

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ SAL BIESIADNYCH I WYPOSAŻENIA

w obiektach Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach

 

§ 1

Regulamin określa zasady udostępniania pomieszczeń, wyposażenia oraz sprzętu multimedialnego w Domu Kultury w Żernicy, znajdującego się przy ul. Szafranka 9 oraz Domu Kultury w Wilczy, znajdującego się przy ul. Karola Miarki 123.

§ 2

Gminny Ośrodek Kultury (zwany dalej) GOK jest samorządową instytucją kultury i posiada osobowość prawną.

§ 3

Rezerwacja wynajmu pomieszczeń, wyposażenia oraz sprzętu multimedialnego świadczona przez GOK może nastąpić jedynie drogą pisemną wykorzystując formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 do Regulaminu

§ 4

Gdy cel wynajmu jest sprzeczny z celami statutowymi Gminnego Ośrodka Kultury Dyrektor może odmówić wynajmu pomieszczeń, wyposażenia i sprzętu multimedialnego.

§ 5

 1. Stawki odpłatności za wynajem pomieszczeń, wyposażenia oraz sprzętu multimedialnego zawarte są w cenniku, który stanowi załącznik nr 2  do niniejszego Regulaminu.
 2. W cenę wliczono media: energia elektryczna, woda, ścieki, ogrzewanie, wentylacja, śmieci a także środki czystości w postaci: mydła do rąk, ręczników oraz papieru toaletowego.
 3. Przed podpisaniem umowy należy wpłacić zaliczkę w wysokości 100,00 zł przy wynajmie na 1 dobę, a powyżej 1 doby 300,00 zł. Zaliczka powinna być wpłacona gotówką w siedzibie GOK lub przelewem na konto 22 8460 0008 2002 0008 0389 0001. Przy płatności przelewem należy okazać dowód wpłaty w dniu podpisania umowy.

 

§ 6

Za czas wynajmu uważa się czas od momentu przekazania sali do dyspozycji Najemcy do momentu zwolnienia sali. Przekroczenie doby skutkuje naliczeniem stawki godzinowej. Doba trwa od godz. 12.00 w dniu wynajmu do godz. 12.00 w dniu następnym. W porozumieniu z Zarządzającym możliwe jest przesunięcie rozpoczęcia najmu, jednak musi być ono skonsultowane z biurem Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach.

§ 7

 1. W przypadku szczególnych okoliczności związanych z wynajmem na cele związane z działalnością społeczną, kulturalną Dyrektor GOK ma możliwość zwolnienia z opłaty lub zastosowania preferencyjnej stawki opłat.
 2. Przy okazji organizowania zabaw tanecznych (połączonych z konsumpcją, występami muzycznymi) organizacje i grupy z terenu Gminy Pilchowice, pokrywają koszty mediów. Stawka wynosi 100,00 zł/dzień płatne najpóźniej na dzień przed planowanym wydarzeniem.

§ 8

Wzór umowy wynajmu pomieszczeń, wyposażenia i sprzętu multimedialnego stanową załączniki nr 3, 4 i 5 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 9

Umowa może być zawarta tylko z pełnoletnią osobą fizyczną. W celu zawarcia umowy najmu, należy ustalić dostępność terminu oraz przedłożyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, który może zostać dostarczony również drogą elektroniczną jako skan na adres: gok@pilchowice.pl Gwarancją rezerwacji terminu jest podpisana przez obie strony umowa najmu i wpłacona zaliczka.

 

§ 10

 1. Płatności należy dokonać przelewem na konto bankowe, w terminie określonym w umowie, nie później niż jeden dzień przed datą wynajęcia pomieszczeń, wyposażenia i sprzętu multimedialnego. Warunkiem przekazania sali jest wpływ środków na konto w podanym terminie lub okazanie dowodu wpłaty.
 2. W przypadku rezygnacji z wynajmu, w terminie krótszym niż miesiąc lub 3 miesiące w weekendy majowe, zaliczka nie podlega zwrotowi.
 3. W zależności od charakteru wynajmu, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach może zażądać wpłaty kaucji zwrotnej w wysokości 500,00 zł, która podlega zwrotowi lub może zostać pomniejszona o kwotę na pokrycie strat i zniszczeń przedmiotu umowy. Jeśli kwota strat przewyższy kwotę kaucji najemca zostanie obciążony w terminie do 7 dni po terminie wynajęcia.
 4. Rozliczenie kaucji nastąpi najpóźniej do 7 dni po terminie wynajmu.
 5. Za straty wynikające ze zniszczeń najemca zostanie obciążony w terminie do 7 dni po terminie wynajęcia jeśli nie wpłacał kaucji o której mowa w ust. 4.

 

§ 11

Najemca korzystający z wynajmowanych pomieszczeń na podstawie zawartej umowy zobowiązany jest do:

 

 • odbioru i zdania w terminie pomieszczeń, wyposażenia, kluczy oraz sprzętu multimedialnego na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego – załącznik nr 1 do umowy,
 • dostarczenia wynajmującemu szkicu ustawień stołów oraz krzeseł,
 • punktualnego rozpoczęcia i kończenia imprezy,
 • utrzymania czystości w obiekcie oraz jego obejściu,
 • pokrycia ewentualnych kosztów naprawy uszkodzeń sal, wyposażenia oraz sprzętu multimedialnego powstałych w trakcie trwania umowy,
 • wcześniejszego poinformowania Wynajmującego o zmianie sposobu wykorzystania sali,
 • zabezpieczenia – we własnym zakresie – mienia,
 • przestrzegania przepisów BHP, p. poż. i przepisów porządkowych,
 • odpowiedzialności za osoby działające w imieniu najemcy jak również osoby pozostające pod jego opieką,
 • przyjęcia odpowiedzialności za przygotowywane i podawane posiłki oraz napoje,
 • zawarcia umowy z ZAiKS w przypadku gdy wynika to z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • przestrzegania zakazu wprowadzania zwierząt, palenia papierosów i używania środków odurzających.

 

§ 12

Wynajmujący zobowiązuje się do:

 • przekazania i przejęcia przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego,
 • przekazania pomieszczeń będących przedmiotem najmu w należytym porządku,
 • zapewnienia ciszy i spokoju w budynku w trakcie trwania wynajmu.

§ 13

 • Ilość artykułów higienicznych jest adekwatna do ilości dozowników i uchwytów. Korzystający musi uwzględnić, że podczas wynajmu środki te mogą się skończyć i dodatkowe musi zapewnić we własnym zakresie,
 • Jeżeli pojemnik na śmieci jest przepełniony, należy umieścić śmieci w związanych workach obok kontenera na zewnątrz budynku,
 • Zmiana wystroju sali możliwa jest wyłącznie w porozumieniu z Wynajmującym. Nie wolno wbijać gwoździ, przykręcać śrub, używać klejów, farb itp.,
 • Minimalna jednostka czasowa podlegająca opłacie to 1 godzina,
 • Wyposażenie kuchni w obiektach wynajmującego może być używane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i obejmuje:

 

Dom Kultury w Żernicy

Dom Kultury w Wilczy

 • Kuchnia elektryczna 6 – palnikowa
 • Patelnia elektryczna
 • Lodówko – zamrażarka – 2 szt.
 • Ekspres do kawy
 • Mikrofalówka
 • Frytkownica
 • Wyparzarka
 • Wózek kateringowy
 • Zastawa stołowa na 120 osób
 • Kuchnia elektryczna 4 palnikowa
 • Kuchnia gazowa 4 palnikowa
 • Patelnia elektryczna
 • Lodówko – zamrażarka – 2 szt.
 • Ekspres do kawy
 • Mikrofalówka
 • Frytkownica
 • Wyparzarka
 • Wózek kateringowy
 • Zastawa stołowa na 120 osób

 

§ 14

Za ład i porządek oraz bezpieczeństwo uczestników znajdujących się w wynajmowanych pomieszczeniach odpowiedzialność ponosi wyłącznie Najemca.

 

§ 15

Dyrektor GOK ma prawo odwołania wcześniejszej rezerwacji jedynie w wyjątkowej sytuacji jaką jest ogłoszenie przez Państwową Komisję Wyborczą przedterminowych wyborów z uwagi na to, że sale biesiadne w budynkach GOK są lokalami wyborczymi.

 

§ 16

Wszystkie sprawy nie unormowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor GOK.

§ 17

Regulamin podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.